مد و لباس

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/4/2
تاریخ شروع دوره : 1398/4/2 تاریخ پایان دوره : 1398/12/21
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

مد و لباس
نام محل برگزاری
مدرسان